Forsiden

Produktion

Opslagstavlen

Fotogalleri

Teknik og data

Bestyrelsen

Links

 

Gældende vedtægter:

Vedtægter for I/S Tronebjerg vindmøllelaug.

§1

Interessentselskabets navn er Tronebjerg vindmøllelaug I/S

Selskabets hjemsted er Assens kommune.

§2

Interessentselskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten efter gældende lovgivning.

§3

Interessentselskabet er opdelt i 3496 andele. En andel svarer til en forventet produktion på 1000 kWh. el fra en 1,3 MW vindmølle, som er opført  på ejet grund matr.nr. 162 ac, Assens markjorder samt på lejet grund.

§4

Som deltagere i interessentselskabet kan optages enhver myndig person. Desuden kan optages virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder. Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.
Antallet af andele i Tronebjerg vindmøllelaug skal være min. 5 pr interessent.
Alle interessenter opføres med navn og adresse samt pågældendes antal andele i en interessentfortegnelse. Fortegnelsen føres af bestyrelsen, der har pligt til altid at sørge for, at interessentfortegnelsen er ajourført.
Interessenterne er forpligtet til at oplyse interessentselskabet, om man skattemæssigt benytter sig af den simple skatteordning (skematisk opgørelse), eller af erhversmæssig opgørelse.
Der kan max medtages 10 personer/selskaber i interessentselskabet, der benytter sig af den erhvervsmæssige beskatning.  

§5

Interessentselskabets aktiver ejes af interessenterne i forhold til de tegnede andele. Interessentselskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditforfølgning for interessentselskabet uvedkommende gæld.
Interessentselskabets aktiver kan ikke pantsættes.
For interessentselskabets forpligtelser hæfter principielt interessentselskabets formue, subsidiært de enkelte interessenter.

§6

Interessentselskabets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 personer valgt blandt interessenterne.

Bestyrelsen er ansvarlige for den daglige drift over for interessentselskabet. Der udarbejdes referat over det på bestyrelsesmøderne passerede. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

På den årlige generalforsamling vælges to suppleanter

§7

Interessentselskabets øverste myndighed er det årlig interessentskabsmøde, der afholdes i marts.

Indkaldelse til interessentskabsmøde, fremgår af hjemmesiden (http://www.tronebjerg.dk) senest ved årsskiftet. Dagsorden og regnskab kan ses på hjemmesiden senest 14 dage før interessentskabsmødet.

Bestyrelsen kan med 14 dages varsel skriftligt indkalde til ekstraordinært interessentskabsmøde. Ligeledes kan interessenterne kræve ekstraordinært interessentskabsmøde, såfremt mindst 25% af interessenterne skriftligt begærer dette.

Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før interessentskabsmødet

Interessentskabsmødet holdes på et af bestyrelsen fastsat sted i Assens kommune.

Dagsorden for det ordinære interessentskabsmøde skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af beretning og regnskab for det forløbne år

3. Vedtagelse af bestyrelsesgodtgørelse

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

Ved valg har hver deltager i interessentselskabet én stemme uanset antal af andele.

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Hver interessent må medbringe 1 fuldmagt.

Det ordinære interessentskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset fremmøde. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Såfremt stemmerne står lige bortfalder det forslag, der stemmes om.

Ved beslutninger af vidtrækkende økonomisk betydning kræves dog tilslutning fra mindst 2/3 af interessenterne. Vedtages beslutningen ikke med 2/3 af samtlige interessenter; men af mindst 2/3 af de fremmødte, kan bestyrelsen, inden 14 dage indkalde til ekstraordinært interessentskabsmøde.

Beslutningen kan på et ekstraordinært interessentskabsmøde vedtages med 2/3 af de fremmødte.

Der føres protokol over det på interessentskabsmøderne passerede. Protokollen underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 8

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet dog 3 medlemmer er på valg på det første interessentskabsmøde efter det stiftende interessentskabsmøde, medens de resterende er på valg året efter og så fremdeles. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen antager den i stærkstrømsreglementet foreskrevne driftsleder.

Interessentselskabet tegnes af formanden og kassereren. Bestyrelsen har interessentskabets bemyndigelse til at foretage alle de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, som er nødvendige for møllens drift, samt at formidle nødvendigt materiale til offentlig myndighed efter påkrav.

§9

Interessentselskabets regnskab følger kalenderåret.

Første regnskabsår er fra stiftelsesdatoen og til og med 31/12 2002.

Den daglige regnskabsførelse forestås af bestyrelsen. Årsregnskabet udarbejdes ved bestyrelsens foranstaltning og revideres af en af interessentselskabet valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Interessentselskabets resultat efter afholdelse af samtlige driftsudgifter deles mellem interessenterne i henhold til deres andel af indskudskapitalen. På det årlige interessentskabsmøde kan der ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte vedtages at foretage henlæggelser.

A´conto udbetaling finder sted 1 gang årligt . Endelig afregning af overskud sker efter interessentskabsmødet. Udbetaling finder sted til den, der er registreret som ejer af andelene på udbetalingstidspunktet.

§10

Interessentskabsandele kan frit omsættes, ligesom andele kan gå i arv. Alle handler skal godkendes af bestyrelsen, for at sikre at vedtægterne overholdes. Ligesom alle handler kun kan ske på baggrund af udfyldte formularer (som kan hentes på hjemmesiden) og underskrevet af bestyrelsen. Prisen på en andel afgøres i fri handel.

§11

Såfremt en interessent væsentligt misligholder sine forpligtelser, herunder undlader efter ét påkrav at betale skyldige beløb, kan vedkommende ekskluderes af bestyrelsen uden varsel. I så fald mister den misligholdende sine rettigheder. Bestyrelsen kan annullere den pågældendes andele og foretage salg af disse bedst muligt. Restancer kan modregnes i et evt. provenu.

§12

Til vedtagelse af ændring af vedtægterne eller opløsning af interessentselskabet gælder samme betingelser som i § 7 stk 7.

Ved opløsning realiseres interessentselskabets aktiver, og efter betaling af gæld deles provenuet eller underskuddet mellem interessenterne forholdsmæssigt efter tegnede andele.

§13.

Enhver tvist der måtte opstå mellem interessenterne, i forbindelse med interessentselskabets drift, opløsning eller fortolkning af interessentselskabets vedtægter afgøres, for så vidt problemerne ikke kan ordnes i mindelighed, ved voldgift i overensstemmelse med lov om voldgift.

Vedtaget på interessentskabsmøde 29. marts 2012.

Endelig vedtaget på ekstraordinært interessentskabsmøde 30. april 2012.

Dirigent: Otto Malmmose

Bestyrelsen: Leif Andresen, Niels Nielsen, Niels Ryssel, Finn Oscar, Jørgen Overgaard, Ib Christiansen og Bent Højsgaard

---o--O--o---

 

Tidligere vedtægter:

Vedtægter for I/S Tronebjerg vindmøllelaug.

 

§1

Interessentselskabets navn er Tronebjerg vindmøllelaug I/S

Selskabets hjemsted er Assens kommune.

 

§2

Interessentselskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten efter gældende lovgivning.

 

§3

Interessentselskabet er opdelt i 3496 andele. En andel svarer til en forventet produktion på 1000 kwt
el fra en 1,3 MW vindmølle, som opføres på ejet grund matr.nr. 162 ac, Assens markjorder.
Indskudskapitalen anvendes til financiering af alle udgifter i forbindelse med etablering af møllen.

§4

Som deltagere i interessentselskabet kan optages enhver myndig person. Desuden kan optages virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder. Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.

Nuværende interessenter i Ebberup-Sønderby og Torø Huse vindmøllelaug har forlods ret til at deltage som interessenter i det nye selskab. Hvis ikke alle andele erhverves af interessenter i disse møllelaug tilbydes resterende andele til interesserede med tæt tilknytning til lokalsamfundet. Skulle der være yderligere andele udbydes disse jvf. § 4 stk 1.

Antallet af andele i Tronebjerg vindmøllelaug skal være min. 5 pr interessent.

Til interessenterne udstedes interessentskabsbevis med oplysning om navn, adresse og antal andele i selskabet samt udstedelsestidspunkt. Ved afhændelse af andele henvises til § 10.

Alle interessenter opføres med navn og adresse samt pågældendes antal andele i en interessentfortegnelse. Fortegnelsen føres af bestyrelsen, der har pligt til altid at sørge for, at interessentfortegnelsen er ajourført.

Interessenterne er forpligtet til at oplyse interessentselskabet, om man skattemæssigt benytter sig af den simple skatteordning (skematisk opgørelse), eller af erhversmæssig opgørelse.

Der kan max medtages 10 personer/selskaber i interessentselskabet, der benytter sig af den erhvervsmæssige beskatning.

 

§5

Interessentselskabets aktiver ejes af interessenterne i forhold til de tegnede andele.

Interessentselskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditforfølgning for interessentselskabet uvedkommende gæld.

Interessentselskabets aktiver kan ikke pantsættes eller overdrages med mindre interessenterne er enige herom.

For interessentselskabets forpligtelser hæfter principielt interessentselskabets formue, subsidiært de enkelte interessenter.

§6

Interessentselskabets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 personer valgt blandt interessenterne.

Bestyrelsen er ansvarlige for den daglige drift over for interessentselskabet. Der udarbejdes referat over det på bestyrelsesmøderne passerede. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

På den årlige generalforsamling vælges to suppleanter

§7

Interessentselskabets øverste myndighed er det årlig interessentskabsmøde, der afholdes i marts.

Indkaldelse til interessentskabsmøde skal, med mindst 14 dages varsel, ske til hver enkelt interessent, der er noteret i interessentskabets protokol. Der skal vedlægges dagsorden og regnskab.

Bestyrelsen kan med samme varsel og på samme måde indkalde til ekstraordinært interessentskabsmøde. Ligeledes kan interessenterne kræve ekstraordinært interessentskabsmøde, såfremt mindst 25% af interessenterne skriftligt begærer dette.

Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før interessentskabsmødet

Interessentskabsmødet holdes på et af bestyrelsen fastsat sted i Assens kommune.

Dagsorden for det ordinære interessentskabsmøde skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af beretning og regnskab for det forløbne år

3. Vedtagelse af bestyrelsesgodtgørelse

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

 

 

 

Ved valg har hver deltager i interessentselskabet én stemme uanset antal af andele.

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Hver interessent må medbringe 1 fuldmagt.

Det ordinære interessentskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset fremmøde. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Såfremt stemmerne står lige bortfalder det forslag, der stemmes om.

Ved beslutninger af vidtrækkende økonomisk betydning kræves dog tilslutning fra mindst 2/3 af interessenterne. Vedtages beslutningen ikke med 2/3 af samtlige interessenter; men af mindst 2/3 af de fremmødte, kan bestyrelsen, inden 14 dage indkalde til ekstraordinært interessentskabsmøde.

Beslutningen kan på et ekstraordinært interessentskabsmøde vedtages med 2/3 af de fremmødte.

Der føres protokol over det på interessentskabsmøderne passerede. Protokollen underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 8

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet dog 3 medlemmer er på valg på det første interessentskabsmøde efter det stiftende interessentskabsmøde, medens de resterende er på valg året efter og så fremdeles. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen antager den i stærkstrømsreglementet foreskrevne driftsleder.

Interessentselskabet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har interessentskabets bemyndigelse til at foretage alle de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, som er nødvendige for møllens drift, samt at formidle nødvendigt materiale til offentlig myndighed efter påkrav.

§9

Interessentselskabets regnskab følger kalenderåret.

Første regnskabsår er fra stiftelsesdatoen og til og med 31/12 2002.

Den daglige regnskabsførelse forestås af bestyrelsen. Årsregnskabet udarbejdes ved bestyrelsens foranstaltning og revideres af en af interessentselskabet valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Interessentselskabets resultat efter afholdelse af samtlige driftsudgifter deles mellem interessenterne i henhold til deres andel af indskudskapitalen. På det årlige interessentskabsmøde kan der ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte vedtages at foretage henlæggelser.

A´conto udbetaling finder sted 1 gang årligt . Endelig afregning af overskud sker efter interessentskabsmødet.

 

 

 

§10

Interessentskabsandele kan frit omsættes, ligesom andele kan gå i arv. Alle handler skal godkendes af bestyrelsen, for at sikre at vedtægterne overholdes. Ligesom alle handler kun kan ske på baggrund af udfyldte formularer udleveret og underskrevet af bestyrelsen.

Prisen på en andel afgøres i fri handel.

 

§11

Såfremt en interessent væsentligt misligholder sine forpligtelser, herunder undlader efter ét påkrav at betale skyldige beløb, kan vedkommende ekskluderes af bestyrelsen uden varsel. I så fald mister den misligholdende sine rettigheder. Bestyrelsen kan annullere den pågældendes andele og foretage salg af disse bedst muligt. Restancer kan modregnes i et evt. provenu.

§12

Til vedtagelse af ændring af vedtægterne eller opløsning af interessentselskabet gælder samme betingelser som i § 7 stk 7.

Ved opløsning realiseres interessentselskabets aktiver, og efter betaling af gæld deles provenuet eller underskuddet mellem interessenterne forholdsmæssigt efter tegnede andele.

§13.

Enhver tvist der måtte opstå mellem interessenterne, i forbindelse med interessentselskabets drift, opløsning eller fortolkning af interessentselskabets vedtægter afgøres, for så vidt problemerne ikke kan ordnes i mindelighed, ved voldgift i overensstemmelse med lov om voldgift.

 

 

Vedtaget på et stiftende interessentskabsmøde 6. august 2002.

 

________________________

dirigent.

Bestyrelsen:

________________________________ ______________________________

_________________________________ _______________________________

_________________________________ _______________________________

__________________________________