Forsiden

Produktion

Fotogalleri

Teknik og data

Vedtægter

Bestyrelsen

Links


Referat fra ekstraordinært interessentskabsmøde 8. januar 2018:
1. Valg af dirigent
     Leif Andresen
2. Formanden redegjorde for forløbet frem til dette møde. I regnskabet indgår et ekstraordinært vederlag til formanden.
Ib Christiansen oplyste, at alle regninger p.t. er betalt. Regnskabet har været tilgængeligt på hjemmesiden.
Der var mødt 31interessenter.
Regnskabet blev godkendt. Ingen stemte imod. 1 undlod at stemme.
Et evt. evt. restbeløb fra opgørelsen tilfalder Thorøhuse Forsamlingshus.
Dirigenten takkede specielt formand og kasserer for den store arbejdsindsats.

 

13. december 2017
Vi har nu modtaget det afsluttende regnskab fra M&M Bogføring. Regnskabet kan ses under "Regnskab m.m." eller ved at trykke her. Hvis regnskabet godkendes betyder det, at vi afsluttende kan udbetale ca. 62kr. pr. andel. Der indkaldes til ekstraordinært interessentskabsmøde 8. januar 2018 kl. 19.00 i Thorøhuse Forsamlingshus, med det formål at få godkendt det afsluttende regnskab.
Venlig hilsen Bent Højsgaard
02. november 2017 Vindmøllehandlen er tinglyst!
Så lykkedes det endelig at få tinglyst handlen. Vi har også fået lavet en refusionsopgørelse og betalingen for vindmøllen er frigivet til vores disposition. I dag er alle udbetalinger sendt til sparekassen. Da vi ikke kan udbetale mere end 1.500.000,- pr. dag er udbetalingerne sat til 2/11, 3/11 og 6/11. Det betyder, at pengene må formodes at gå ind på interessenternes konti 4/11, 6/11 og 7/11. Der er foreløbig udbetalt 1400,-/andel. I den kommende tid arbejder vi videre med at få afsluttet regnskabet ved revisoren, så vi kan nå frem til den sidste udbetaling, der bliver ca. 50,-/andel.
I mellemtiden er det vigtigt at holde øje med siden her, så man kan orientere sig i forhold til et afsluttende interessentskabsmøde. Det sikreste vil være at tilmelde tig nyhedsbrevet på forsiden - det opfordrer vi alle til at gøre.
Venlig hilsen Bent Højsgaard

27. oktober 2017 Vedr. tinglysning
I dag er der igen indsendt begæring om tinglysning af vindmøllehandlen. Sidste gang det blev forsøgt og desværre afvist, var årsagen, at der var valgt ny bestyrelse på Assens Fjernvarme, det medførte, at der ikke var overensstemmelse i forhold til underskrifterne. Dette er nu bragt i orden. Sagsbehandlingstiden ligger mellem 4 og 10 dage. Vi håber, at det lykkes denne gang. Efterfølgende skal advokaten kontakte sparekassen for at frigive pengene. Når dette er sket, kan vi gå i gang med at udbetale penge. Når vi begynder at udbetale, udsendes der et nyt nyhedsbrev og hjemmesiden opdateres.
Mange har henvendt sig med forundring over den lange sagsbehandlingstid, det er helt forståeligt og alle har fået svar på de stillede spørgsmål. Enkelte har givet udtryk for, at bestyrelsen/formanden skulle have handlet anderledes og mere "håndfast" i forhold til advokaterne og tinglysningsretten. Vi har sørget for hele tiden at handle hurtigt og kompetent, når bolden har ligget på vores banehalvdel. Der er løbende fulgt op på sagen med henvendelser til de involverede parter. Nu håber vi blot på lidt "medvind".
Venlig hilsen Bent Højsgaard
13.september 2017 Opdatering vedr. udbetaling.
Vi kan desværre ikke sige, hvornår vi kan udbetale penge i forbindelse med salget af vindmøllen. Det er stadig den manglende tinglysning, der mangler. Hver gang advokaten fremsender anmodning om tinglysning til tinglysningsretten, får vi besked retur om, at der ønskes nye dokumenter. Først ønskede man et sæt gældende vedtægter med originale underskrifter fra alle bestyrelsesmedlemmer. Der blev trykt et sæt gældende vedtægter, og jeg var rundt ved alle bestyrelsesmedlemmer og fik dokumentet underskrevet. Så ønskede man kopier fra forhandlingsprotokollen fra de interessentskabsmøder hvor den siddende bestyrelse er blevet valgt samt kopier fra de interessentskabsmøder, hvor salget blev besluttet og det ekstraordinære interessentskabsmøde, hvor salget blev endeligt vedtaget. Disse kopier har jeg fået dirrigenten Otto Malmmose til på hvert eneste ark at verificere med sin underskrift. Mens dette er på vej til tinglysningsretten, vil advokaten forsøge om det er muligt, at den samlede bestyrelse med NemID selv tinglyser handlen. Det sidste er endnu ikke udført.
Dette er blot et udpluk af de forskellige tiltag, der har været. Jeg kan forsikre om, at sagen aldrig ligger på mit bord. Jeg har hele tiden ekspederet sagen videre, når den er havnet hos mig til udtalelse eller anden foranstaltning.
Advokaten siger, at det nok skal falde på plads. Han har haft med mange vindmøllesalg at gøre, men han har aldrig oplevet denne behandling fra tinglysningsretten. På denne baggrund kan jeg desværre ikke sige, hvornår der kommer udbetaling af penge. Så snart handlen er tinglyst, kan advokaten frigive pengene. Når det sker, udsender jeg et nyhedsbrev om at pengene er på vej. Jeg kan kun udsende 1 nyhedsbrev om måneden. I mellemtiden vil jeg opdatere opslagstavlen, når der er nyt i sagen.
Venlig hilsen Bent Højsgaard
Nyhedsbrev udsendt 31/7-2017

Vi havde håbet på at kunne gennemføre første udbetaling til interessenterne 1/8-2017, det kan desværre ikke lade sig gøre, da pengene endnu ikke er frigivet. Det, vi venter på, er en endelig tinglysning uden retsanmærkninger. Vi har hele tiden sørget for, at sagen ikke lå hos os, men vi har været ramt af ferie hos begge involverede advokatfirmaer. Sagsbehandlingstiden i forbindelse med tinglysning er ellers kun 4 hverdage (fremgår det af tinglysning.dk). Når vi når til den første udbetaling, som bliver på 1400,-/andel vil det foregå over 3 dage, da der i netbanken ligger en begrænsning for, hvor meget vi kan udbetale pr. dag. Når pengene er frigivet, bliver der udsendt et nyt nyhedsbrev med oplysninger om udbetalingstidspunkter. Dette nyhedsbrev bliver også tilgængeligt på hjemmesiden.

Venlig Hilsen Bent Højsgaard

Referat far ekstraordinært interessentskabsmøde 20. april 2017

1. Valg af dirrigent:
Otto Malmmose blev valgt. Han konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.

2. Salg af vindmøllen og opløsning af vindmøllelauget:
Formanden redegjorde for, hvad der vil ske ved beslutning om salg af vindmøllen.
Antal stemmeberettigede blev optalt til 90. Afstemning ved håndsopretning gav flg. resultat:
Ja 89 stemmer
Nej 1 stemme

3. Eventuelt:
Bestyrelsen blev rost for arbejdet.

Nyhedsbrev december 2016

Der er mange, der spørger til sagen om  salget af vindmøllen. Det er helt forståeligt, for nu må der da snart ske et eller andet! Sagen er jo, som det er de fleste bekendt, at vi ligger i forhandlinger med Assens Fjernvarme om at købe vores vindmølle. Forhandlinger er måske ikke det rigtige ord, for vi er helt enige om pris og detaljer. Problemet er manglende godkendelse hos energinet.dk. Vi kan selvfølgelig vælge på et tidspunkt at afbryde samarbejdet med Fjernvarmen og dels vende tilbage til de andre budgivere for at høre, om de stadig er interesseret og dels for evt. at lave en ny budrunde. I bestyrelsen er vi opsatte på at finde den bedste løsning for interessenterne, og når denne proces er færdig, vil det være nemt at sige, hvad vi evt. skulle have gjort anderledes. Vi har i bestyrelsen besluttet at vente lidt endnu på et svar fra energinet.dk.

I forlængelse af disse oplysninger ville det være dejligt at kunne fortælle om rekordhøj produktion, høje afregningspriser og problemfri drift af møllen. Desværre er virkeligheden stik modsat 2016 tegner til at blive det absolut ringeste vindår i møllens historie, samtidig med de ringeste afregningspriser og endelig en række forskellige tekniske problemer med driften af møllen. Vi håber, at 2017 bliver et langt bedre år for Tronebjerg Vindmøllelaug.

Det ordinære interessentskabsmøde afholdes onsdag d. 29/3-2017 kl. 19 i Thorøhuse Forsamlingshus.

 Venlig hilsen Bent Højsgaard

Interessentskabsmøde 31/3-2016 referat:

1.       Valg af dirigent.
Otto Malmmose blev valgt.

2.       Beretning:
Produktionen i 2015 var den 3. bedste i alle årene. Elbetalingsmæssigt var det et dårligt år. Vi blev på sidste I/S møde opfordret til at undersøge et salg af møllen. Formanden redegjorde for 2/3-reglen ved en beslutning om at sælge møllen.
Regnskab ved kassereren:
Se bilag.
Knud Ingerslev  foreslog, at vi ikke skulle henlægge  kr. 100.000,- og at større reparationer skulle betales af de opsparede midler. Der fulgte mange indlæg om dette. Regnskabet blev vedtaget og hermed bortfaldt Ingerslevs forslag.
Ib fremlagde herefter forslag til budget. Finn Vestergaard havde ændringsforslag til  budgettet om at hensætte kr. 100.000,- ved at ændre udbetaling pr. andel fra 125,- til 100,-. Forslaget blev vedtaget.

3.       Vedtagelse af bestyrelsesgodtgørelse.
Bestyrelsesgodtgørelsen blev vedtaget.

4.       Forslag fra bestyrelse og medlemmer:
Bestyrelsen fik ved afstemning bemyndigelse til at finde en køber til møllen.

5.       Valg af bestyrelse og suppleanter:
Genvalg af: Jørgen Overgaard, Finn Oscar, Bent Højsgaard og Ib Christiansen
Suppleanter: 1.)Niels Ryssel og 2.)Otto Malmmose

6.       Valg af revisor:

Revisor blev genvalgt

7.       Eventuelt:
Finn Vestergaard foreslog at der næste år fremlægges et likviditetsbudget.

Bestyrelsesmøde 3. november 2015 ved Bent. Referat.

1. Siden sidst. Produktionen p.t. er ukendt p.g.a. online situationen.

2. Elsalgsprisen er konstant lav på ca. 15øre/kWh.

3. Vi prøver at sætte onlinesystemet til igen og holder nøje øje med situationen.

4. Bent har kontaktet Jørn Larsen fra vindmølleforeningen. Konsulentbistand koster ca. 10.000kr. inkl. 2 annoncer.
    Salgsprisen er måske 3.500.000 - 4.500.000kr. Vi sætter processen i gang frem mod interessentsskabsmødet 2016.
    Det skal fuldt belyses med fordele  og ulemper ved salg af møllen kontra at bevare den. Alternativt at opsætte en ny større
    mølle på grunden.

5. Bent bestiller rep. af møllevingerne.

6. Julefrokostmøde afholdes hos Ib onsdag. 9/12 kl. 18.

7. Interessentsskabsmøde bliver torsdag 31/3-2016 kl. 19.00 i Thorøhuse Forsamlingshus.

8. Evt. Generel debat om vindmølleproblemer.

 

Bestyrelsesmøde 10. september 2015 ved møllen. Referat.

1. Fastsættelse af á contoudbetaling september. Der er luft til at udbetale 125.- pr. andel á conto sept.

2. Vores online system til visning vindmøllens status er uafklaret.

3. + 4.  DV-rapporten. Der bliver fulgt op på alle punkterne. Dog bestiller vi nu i.h.t. tilbub rep. af vingerne fra Danish Bladeservice.

5. Elsalg. Prisudviklingen på solgt el er for stadig nedadgående. Vi følger det tæt. Bestyrelsen er stemt for at undersøge salg af møllen.

6. evt. Bent indkalder til et efterårsmøde lige efter uge 42.


Meddelelse 3. august 2015

Der har i løbet af forår og sommer været en del driftstop på møllen. Fejlloggen i møllen melder "Opdateringsfejl". Det har ikke været muligt for Siemens at lokalisere fejlen. En af de ting der i øjeblikket bliver undersøgt er, om det skulle være det udstyr, vi har stående i møllen til at generere onlinesiden. For at udelukke dette er vores udstyr indtil videre koblet fra.
Det betyder derfor, at det ikke er muligt at se produktion med videre.
Hvis nogen observerer, at møllen ikke kører, på tidspunkter hvor der tilsyneladende er vind nok, vil det være rigtig godt, hvis I kontakter undertegnede.
Vh Bent
2703562461
 

Interessentsskabsmøde 26. marts 2015-04-06 Referat

Antal fremmødte: 22

1.       Otto Malmmose blev valgt til dirigent.
Mødet var lovligt indvarslet.

2.       Se beretning i dagsorden. Beretning blev godkendt.
Se regnskab. Regnskab blev godkendt.
Bestyrelsen blev pålagt, at undersøge om interessenter der benytter den simple beskatningsmodel, vil blive beskattet, hvis vindmøllen sælges efter at den er nedskrevet til kr. 0.
Efter afstemning med flertal på 15 blev det vedtaget, at der udbetales kr. 70,- pr. andel , så der kan henlægges yderligere kr. 30,- pr. andel i alt 100.000,- til uforudsete udgifter p. g. a. situationen om vurderingen af slidtagen på møllens krøjekrans.
Budget 2015: Det fremlagte budgetforslag blev godkendt.

3.       Bestyrelsesgodtgørelsen fortsætter uændret.

4.       Ingen forslag.

5.       Valg: Niels Nielsen og Leif Andresen blev genvalgt og Bjarne Toft Olsen.

6.       Valg af suppleanter: 1. suppl. Niels Ryssel, 2. Suppl. Otto Malmmose.

7.       M&M bogføring blev valgt som revisor.

Otto Malmmose                         Jørgen Overgaard                      Leif Andresen
                                                          Niels Ryssel                                  Finn Oscar
                                                          Bent Højsgaard
                                                          Ib M. Christiansen

 

Bestyrelsesmøde ved møllen 11/9-2014

Tilstede: Finn, Ib, Bent og Jørgen

1.       Nyeste tal fra møllen. (Bent)
Sept. tegner ikke så godt, men vi er fint forud.

2.       Status på div. rep. herunder Siemens. (Bent)
Der arbejdes på sagen.

3.       Lidt regnskabstal og forslag til udbetaling. (Ib)
Der udbetales a´conto sept. kr. 180,- pr. andel

4.       Elsalg. Status og strategi. (Ib og Bent)
Ib og Bent følger udviklingen nøje og slår til i rette øjeblik.

5.       Fastlæggelse af næste ordinære møde (julefrokost) husk kalendere! (Bent)
Julefrokostmøde ved Jørgen bliver fredag den. 28. november 2014 kl. 18.30

6.       Evt.
Intet.

 

 

Interessentsskabsmøde i Tronebjerg vidmøllelaug onsdag d. 26/3-2014 kl. 19.00

Torøhuse forsamlingshus.

21 fremmødte

Dagsorden:

1. Otto Malmmose valgt til dirigent.

2. Nogenlunde produktionsår. Året slutter med et lille underskud på 26.653kWh.
Et hegn var sat op ved tilkørsel til møllen, adgangen er nu genetableret. Stigende
vedligeholdelsesudgifter.  Bent omtaler problemet med de svingende priser. Dog
blev der indgået en god aftale i 2013. Regnskab gennemgået af IB Christiansen.
Der udbetales 105kr./andel i restbetaling.
Budget gennemgået af Ib.
Beretning, regnskab og budget vedtaget.

3. Bestyrelsesgodtgørelse godkendt.

4. Ingen forslag.

5. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer.

5a. Suppleanter. 1. sup..: Bjarne Toft, 2. sup. Otto Malmmose

6. Revisor genvalgt.

7. Drøftelse af skatteforhold.

Efterfølgende konstituering af bestyrelsen:
Formand: Bent Højsgaard
Kasserer: Ib Christiansen
Sekretær: Jørgen Overgaard

 

Bestyrelsesmøde ved Ib 3. marts 2014 kl. 19.00
Tilstede: Jørgen, Leif, Niels N., Niels R., Finn, Bent og Ib.

1. Regnskab 2013 giver en efterbetaling på kr. 105,-/andel.

2. Budget 2014 giver udbetaling på 255kr./andel.

3. Elafregningsprisen er faldende og det anbefales at gå på spotpris.

4. Pt. udgør driftkonto i Sparekassen Faaborg 747.000,- og reservekonto i Vestfyns Bank kr. 500.000,-

5. Nye momsregler: Fremover skal der kun afregnes moms hvert halve år.

6. Interessentskabsmøde praktiske forhold. Formandsberetning fokuserer på
stigende serviceudgifter.
På valg er: Ib, Bent, Finn og Jørgen.

7. Kommende torsdag er der eftersyn på møllen.

8. Revisor bedes deltage på I/S-mødet.

9. Evt.

 

Bestyrelsesmøde 5/12-13 ved Niels N.

Tilstede: Bent, Niels N., Niels R., Finn, Ib og Jørgen

1. Adgangsforhold til møllen er bragt i orden.

2. Møllen er bagud i årsproduktion. Der har været udslip af hydraulikolie.

3. Bent undersøger evt. manglende rep. af evt. vingeproblemer.

4. Det foreslåede årsregnskab + budget godkendes.

5. Niels Nielsen foreslår at der tages kontakt til Siemens fabrikantgruppen
om fælles indgåelse af servicekontrakter.

6. Interessentskabsmøde afholdes onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19.00 i
Torøhuse Forsamlingshus.

7. Bestyrelsesmøde forinden 3. marts 2014 kl. 1900 ved Ib.

 

Bestyrelsesmøde 12/9-2013 ved møllen.

1. Onlinesiden har været ude af drift og er blevet repareret.
Ib og Bent følger elsalgsprisen nøje.

2. Dagsaktuelle tal: På mødedato er produktionen 104.122kWh, hvilket er tilfredsstillende.

3. A´conto udbetaling sept. 2013 blev vedtaget til 170,-/andel.

4. Evt. Ib og Bent kontakter kommunen om spærret adgangsforhold til til vindmøllegrunden.
Julemøde ved Niels N. 5/12-2013 kl. 18.00

 

Bestyrelsesmøde 4/4-13 ved Finn Oscar

1. Produktion: Møllen er 330.000kWh bagud.

2. Opsamling på interessentskabsmødet:
Der oprettes en konto i Vestfyns Bank, hvor henlæggelsen på 500.000,- indsættes.
Der oprettes en supplerende konto driftskonto i Vestfynsbank på max. kr. 250.000,-
Nuværende konto i Leasing Fyn opsiges.

På fremtidige I/S-møder fremlægges kun revisorens regnskab (ikke vort eget driftregnskab)
Bent undersøger revisorpris på at revisor er bisidder på I/S-mødet.
3. Nyhedsmail på hjemmesiden: Hver måned udsendes månedsproduktion, dato for I/S-mødet,
når der udbetales, regnskabsudsendelse og referat fra I/S-mødet.

4. På baggrund af revisorens bemærkninger til regnskabet blev det vedtaget at formand og
kasserer undersøger ved sparekassen, om der kan indføres forbedret kontrol ved udbetalinger.

5. Evt. DV-rapport omtaler en række fejl og mangler, som vi beder Siemens om at ordne via
Poul Madsen. Bent følger op.

 

Interessentskabsmøde 21. marts 2013 i Torøhuse Forsamlingshus

Fremmødte: 35

1. Valg af dirigent: Otto Malmmose blev valgt.

2. Beretning: Formanden indledte med økonomiske betragtninger over de første 10 års drift.
Efter de 8 år var investeringen betalt.

Vedr. elsalgskontrakter, som har været indgået for 1 kvartal fremadrettet:

PT er kontraktpriserne for lave, og vi er nu på spotprisafregning.
Beretningen blev godkendt.
Regnskab: Niels Ryssel fremlagde årets regnskab. Der var diskussion om forskel på tal i det
officielle revisionsgodkendte regnskab og i det "simple" driftregnskab fra kassereren.
Det reviderede regnskab blev godkendt med en efterudbetaling på 39kr./andel.
Forslag til budget 2013 med udbetaling af 290kr./andel blev fremlagt.

3. Bestyrelsensforslag om uændret bestyrelsesgodtgørelse blev godkendt.

4. Ingen forslag fra bestyrelse og medlemmer.

5. Valg af bestyrelse: Leif Andresen, Niels Nielsen og Niels Ryssel blev genvalgt.
1. supp.: Finn Vestergaard 2. supp.: Otto Malmmose blev genvalgt til bestyrelsen.

6. Eventuelt. Diverse bemærkninger blev drøftet. Vindmøllens fremtid på placeringen blev drøftet,
hvilket bestyrelsen blev opfordret til at undersøge og fremkomme med forslag til.
Bestyrelsen opfordres til ved næste I/S-møde at komme med ændringsforslag til
vedtægterne om styring af køb og salg og pris for andele.

Efterfølgende konstituering af bestyrelsen:

Formand: Bent Højsgaard

Kasserer: Ib Christiansen

Sekretær: Jørgen Overgaard

 

Bestyrelsesmøde 27/2-2013 hos Bent
Tilstede: Niels R., Niels Nielsen, Ib og Bent

1. Siden sidst, herunder produktion til dato.
Ref.: Produktion 180.000kWh ca. 200.000kWh bagud.

2. Kommende interessentskabsmøde 21/3.
a. Buffet
Ref.: 96,-/pers. fra Kjærs + afhentning. Niels N. laver aftale med forsamlingshus.
b. Ønsker til beretning.
Ref.: Trafo. Afregning af strøm. Nyt på nettet.
c. Regnskab.
Ref.: Ib mødes med Laila mandag. Efterfølgende mødes Ib med Niels R.
d. Budget.
Ref.: Se bilag.
e. Forslag til efterbetaling.
Ref.: 39kr./andel.
f. Form og indhold på nettet.
Ref.: Henvisning til menu og tilmelding til buffet.

3. Kommende elsalgskontrakt.
Ref.: Vi køber kun 2. kvartal.

4. Evt.
Ref.: Intet.

 

Bestyrelsesmøde ved Niels Ryssel 16/11-12

1. Siden sidst. Transformatorstationen er blevet rengjort af Energi Fyn

2. Vi mangler p.t. 92.000kWh i 2012 produktion.

3. Fastsættelse af interessentskabsmøde: Torsdag 21/3-13 kl. 19.00
Indkaldelse er på hjemmesiden senest 5/3-13

4. Bestyrelsesmøde før I/S-møde 27/2-13 hos Finn.

5. Elhandel: Der skal laves kontrakt for næste kvartal inden for en uge.

6. Ib har lavet budgetforslag for 2013 med udbetaling til interessenter på 310kr./andel.

Der vil formentlig blive efterbetalt 40kr./andel i 2012.

7. Jørgen kontakter Bolette om spørgsmål om opdatering af Thorøhusebogen.

8. Ved interessentskabsmødet 2013 afholdes 10års jubilæumsspisning.

 

Bestyrelsesmøde (afholdt ved møllen 30. august 2012 kl.18.00

Tilstede: Leif Andresen, Finn Oscar, Niels Ryssel, Ib Christiansen, Jørgen Overgaard og Bent Højsgaard.

1. Orientering og status på drift: Vi mangler ca. 10.000kWh i augustproduktionen.

Ib Christiansen vil sørge for at understøbningen ved fundamentet bliver fuget for at undgå vandindtrængen.

Bent skal sørge for at referatet fra interessentskabsmøderne lægges på hjemmesiden.

2. A´contoudbetaling:

Der er budgetteret med 37øre/kWh men årets udregningspris bliver 40,5 øre/kWh. Vi er foran med produktionen ca. 160.000kWh så vi kan sætte a´conto udbetalingen til 300,- pr. andel.

Beløbet udbetales medio september.

 

 

 

Ekstraordinært interessentskabsmøde 30/4-2012

Antal stemmeberettigede fremmødte: 10 + 2 fuldmagter

 

1. Vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Enstemmigt vedtaget.

 

2. Evt.

Hvorfor kan man ikke se på hjemmesiden, at der er udbetalt penge?

Svar: Pengene er udbetalt.

 

 

 

Interessentskabsmøde 29. marts 2012 i Torøhuse Forsamlingshus
Antal fremmødte: 41 heraf 4 der ikke er interessenter.

 

1. Valg af dirigent: Otto Malmmose

 

2. Formandens beretning:
2011 har uden tvivl været det mest turbulente år i møllens historie. Problemerne startede, da vi i begyndelsen af sommeren fik besked fra Siemens om, at der var noget, der lød forkert i vores gear. Efter en inspektion stod det klart, at mislyden skyldtes, at en tand var knækket af et af tandhjulene. Der var kun én mulighed – gearet skulle udskiftes. Når det nu skulle ske, var det i det mindste på et heldigt tidspunkt, at skaden indtraf. For det første var det sommer med svag vind og dermed gode betingelser for kranarbejde i stor højde, for det andet stod vi overfor at skulle udbetale á konto beløb til interessenterne, hvilket sammen med vores opsparede buffer gjorde, at vi uden videre kunne sætte reparationen i gang. Vi kunne ikke på dette tidspunkt få et tilsagn fra forsikringsselskabet om skadesdækning og efterfølgende trak denne sag ud i urimelig lang tid og er først blevet afgjort til vores fordel her i starten af 2012. På denne baggrund har bestyrelsen valgt, at den samlede udbetaling for 2011 først finder sted efter interessentskabsmødet.
Kort tid efter at gearet var blevet udskiftet, begyndte nye problemer; der kom mærkelige lyde fra vingerne! Siemens undersøgte sagen og strammede noget, der sad løst – desværre hjalp det kun lidt, og efter kort tid blev lydene igen meget tydelige. Herefter pågik der nye undersøgelser og efter en urimelig lang sagsbehandling fra Siemens, blev 4 vingecylindre udskiftet i uge 47. I mellemtiden havde møllen desværre generet flere naboer, og vi modtog en del klager i den forbindelse.
Beretningen blev godkendt.

Ib Christiansen gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev godkendt. Der udbetales for hele 2011 kr. 300,- pr. andel.

Budget 2012 blev gennemgået.

  

3. Bestyrelsesgodtgørelse: Hæves med 6000kr. Godkendt.

Ændringsforslag fra Holger Hansen blev trukket tilbage.

  

4. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer. Samtlige forslåede ændringer blev blev vedtaget, og skal genvedtages på ekstraordinært I/S-møde.

  

5. Valg af bestyrelse:

Ib Christiansen, Finn Oscar, Jørgen Overgaard og Bent Højsgaard blev genvalgt til bestyrelsen.

1. suppleant blev Otto Malmmose

2. suppleant blev Finn Vestergaard

  

6. Valg af revisor: BDO blev valgt.

  

7. Evt.

Det udsendte materiale om Vindstød blev drøftet.

 

20. marts 2012 Bestyrelsen har modtaget flg. forslag fra Holger Hansen

 

Assens, den 20 marts 2012.

 

Forslag til generalforsamlingen den 29 marts 2012.

 

Punkt 3.

 

Det anbefales, at fastholde det nuværende bestyrelses honorar på kr. 19000.00 og bruge

de kr. 6000,00 på at få en hjemmeside hvor der er en ugentlig opdatering. Vi mangler også

en kontakt liste over bestyrelsen og den driftsleder som er ansat. Telefon og evt. mail adresser

vil være en klar fordel. Jeg har været inde på www.dvind.dk   Med mindre der er noget jeg ikke kan se, mener jeg  ikke det kræver ekstra arbejde, at forhandle kontrakter.

 

Punkt 4.

 

§ 8 stk. 2 Interessentselskabet tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

 

 Da bestyrelsen konstituerer sig selv må den forretningsorden, som bestyrelsen har, ændres

således at næstformanden kommer ind som et nyt punkt.

 

Punkt 5.

 

Det foreslås at bestyrelsen reduceres til 5 personer. Vindmøllen har nu kørt i snart 10 år og vi kan

vel godt sige det største arbejde har været før møllen kom op. Og de første år den var i drift.

Derfor vil en bestyrelse på 5 personer og en driftsleder være i orden.

 

Skulle dette forslag blive vedtaget. Skal § 6  første afsnit ændres til en bestyrelse på 5 personer.

 

Med venlig hilsen

Holger Hansen

Stensledgaardsvænget 12

5610 Assens.Udbetaling september 2011.      
5. september 2011

Vi er i den situation, at forsikringssagen vedr. vores gear stadig ikke er afklaret. I øjeblikket befinder det ødelagte gear sig i Tyskland, hvor det afventer adskillelse. Senere skal en repræsentant for forsikringsselskabet og en fra vores forening derned, for at afgøre sagen. Hvis sagen falder ud til vores fordel, vil vi kunne lave en á konto udbetaling, som vi plejer. Hvis sagen ikke afgøres til vores fordel, vil der næppe blive udbetalt penge i 2011. Vi er derfor tvunget til at afvente en afgørelse, før vi kan tage stilling til en evt. udbetaling.

Bent Højsgaard
Formand
Referat fra Interessentskabsmødet 23/3 11.

  
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
       Fremmødte : 22

   1. Otto Malmmose blev valgt som dirigent, som konstaterede, at mødet var lovlig indvarslet.

   2. Formandens beretning: se vedlagte.
         Herunder blev strategien og hændelserne om valg af markedspris for salg af strøm i den forgangne periode omtalt.
         Kasseren gennemgik regnskabet. Kassebeholdning på forskellige tidspunkter i forhold til forrentning blev diskuteret.
         Budget 2011 blev gennemgået med en udbetaling pr. andel på 290,-. Det er basseret på en gennemsnitlig afregningspris
         på 36øre/kWh.
         Formandens beretning, regnskab og budget 2011 blev godkendt.

   3. Uændret bestyrelsesgodtgørelse blev vedtaget.

   4. Kommunikationsform ved indkaldelse til I/S-møde blev diskuteret.

   5. Valg af bestyrelse: Niels Ryssel, Niels Nielsen og Leif Andresen blev genvalgt. Suppleanter blev: Finn Vestergård og Otto Malmmose.

   6. Valg af revisor: Mog M Bogføring Aps. blev valgt.

   7. Evt. Intet.  


Nye skatteregler gældende for hele 2010.

Ændringen af bundfradraget fra 3.000 til 7.000 kr. i den skematiske ordning for vindmølleandele er endelig vedtaget af Folketinget kort før jul. Ændringen har virkning for hele året 2010 og fremefter. Læs mere på vindmølleforeningens hjemmeside her.

Tilføjet af Bent 19/3-2011

Referat fra Interessentskabsmødet 23/3 10.

 Antal fremmødte: 27

   1.  Otto Malmmose blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.
   2.  Formandens beretning blev godkendt.
           Herunder blev også kassererens gennemgang af regnskabet godkendt, med en efterbetaling af 69kr. pr. andel for 2009,
           samt yderligere henlæggelse af 105.000 kr. til uforudsete udgifter i forbindelse med større reparationer.
           Jørgen Overgaard orienterede om afregning af vindmøllestrøm på markedsvilkår.
   3.  Bestyrelsesgodtgørelse blev uændret vedtaget.
   4.  Valg til bestyrelse:
            På valg: Jørgen Overgaard, Finn Oscar, Ib Christiansen og Bent Højsgaard - alle blev genvalgt.
   5.  Valg af suppleanter:
            Otto Malmmose og Finn Vestergaard blev valgt til suppleanter til bestyrelsen.
   6.  Valg af revisor:
            Bestyrelsen foreslog M+M Bogføring underforudsætning af at regnskabet kan underskrives af en registreret revisor.
            Dette blev godkendt af forsamlingen.
   7.  Evt. Det blev her igen drøftet, om der skulle udstedes andelsbeviser i trykt form. Det er udelukkende den af bestyrelsen godkendte
              udbetalingsliste hos kassereren, der juridisk afgør ejerforhold til andele. Et trykt andelsbevis vil derfor ikke kunne optræde som
              ihændehaverbevis, og vil derfor ikke have nogen reel værdi. Administration af en ordning med andelsbeviser vil blive tidskrævende
              og uden egentlig betydning. Erfaringen har vist, at der ikke opstår forglemmelser eller lign. i forbindelse med dødsfald, da skifteretten altid
              retter henvendelse i tilfælde af udbetaling til en evt. afdøds konto. Det er dog vigtigt her at fastslå, at man i forbindelse med skift af bankforbindelse
              altid skal huske at informere kassereren om nyt udbetalingskontonummer.

   Efter interessentskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig som følger:
   Formand: Bent Højsgaard
   Kasserer: Ib Christiansen
   Sekretær: Jørgen Overgaard
   Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Finn Oscar, Leif Andresen, Niels Nielsen og Niels Ryssel.

 

Orientering fra bestyrelsen
På bestyrelsesmødet d. 9/12 09 besluttedes det at fortsætte med Codan som forsikringsselskab.
Desuden blev datoen for interessentskabsmødet fastsat til
          tirsdag d. 23. marts 2010 kl 19.30
          i Torø Huse forsamlingshus.
Resumé fra bestyrelsesmødet 24/8-2009 Mødet afholdtes ved møllen.
1.   Området blev gennemgået. Der konstateredes fedtudslip på tårn og vinger. Siemens kontaktes desangående; ligesom der også skal tages kontakt til Siemens om evt. lejeskift.
2.   Skønt sommermånederne har givet gode produktionstal, er vi knap 140.000kWt under normalproduktionen for de første 8 måneder.
3.   A contoudbetaling på 275kr. /andel. Udbetalingen finder sted medio september.
4.   Kassereren tager kontakt til codan forsikring for forhandling af ny forsikringsaftale.

Referat fra Interessentskabsmødet 24/3 09.

 Antal fremmødte: 28

  1. Otto Malmmose blev valgt som dirigent, og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.
  1. Formandens beretning blev godkendt

Regnskabet blev godkendt.
Under budgetfremlæggelsen blev det drøftet, hvor stor en opsparing selskabet skal opbygge. Der blev både talt for at udbetale hele overskuddet og det modsatte, at hele indtjeningen opspares med henblik på at rejse en ny mølle. Det sidste forslag blev ikke besluttet; men det besluttedes, at bestyrelsen til næste generalforsamling skal komme med en indstilling til hvor stor opsparingen skal være.

  1. Bestyrelseshonoraret forbliver uændret
  1. Ingen forslag
  1. Niels Ryssel, Niels Nielsen og Leif Andresen blev genvalgt

Otto Malmmose og Finn Vestergaard blev valgt som suppleant

 
Resumé fra bestyrelsesmødet 2/9-2008
På bestyrelsesmødet d. 2/9 08, hvor kunne vi konstatere, at der i de forløbne 8 måneder af 2008 har blæst en god vind, således at vi har en merproduktion p.t. på ca 400000 kwt.. Det besluttedes, at der udbetales 340 kr/andel a´conto. Beløbet indsættes på de respektive konti medio september. Husk at meddele kassereren evt. ændringer af bankkonti.
Der har været nogle handler i 1. halvår, og vi må konstatere, at der nu ikke kan accepteres flere erhvervskunder, jvf vedtægterne.   
 

Referat fra INTERESSENTSKABSMØDET d. 26/3 08.:

Antal fremmødte: 32 

  1. Otto Malmmose valgtes til dirigent.
  2. Formandens beretning. Se indkaldelse til mødet. Desuden blev hjemmesidens nye ”online” gennemgået. Driftsåret har været fint med overskud på ca. 400000 kwt.

Af bestyrelsesmøderne blev specielt augustmødet omtalt, da man der havde besøg af repræsentant fra Bonus (Siemens) for at se på mulighederne for opsætning af en mølle mere. Dette er ifølge Bonus meget svært at få lov til, sådan som reglerne er i øjeblikket, og umiddelbart ser det ikke ud til, at der i regeringens energiplan er megen hjælp at hente.

Ib Christiansen (kassereren) gennemgik regnskabet, som var udsendt sammen med mødeindkaldelsen. Han omtalte også, at vi fortsætter med Sparekassen Fåborg, men kassereren foretager selv udbetalingerne, til gengæld er opnået en betydelig bedre forrentning af indestående.

Budget 2008 blev fremlagt

Beretning, regnskab og budget 2008 blev godkendt.

   3.  Bestyrelsen foreslår, at kassereren får 5000 kr ekstra pr år for at foretage al udbetaling til interessenterne. Forslaget vedtaget.   

  1. Valg til bestyrelsen: Ib Christiansen, Jørgen Overgård, Bent Højsgård, Finn Oscar genvalgt til bestyrelsen. Som suppleanter valgtes Keld Mogensen og Otto Malmmose.
  2. Ernest og Young blev valgt som revisor.
  3. Evt. Der udspandt sig en livlig drøftelse af forskellige forhold, herunder muligheden for at kommunikationen til interessenterne fremover kun foregår pr E-mail. Dette er dog p.t. ikke muligt.

Restudbetalingen af årsresultatet 2007, 100 kr/andel, er indsat på interessenternes konti!!!!!

 

Interessentskabsmøde 2008.

Der afholdes interessentskabsmøde 26. marts kl. 19.00 i Torø Huse Forsamlingshus.


Information fra Tronebjerg vindmøllelaug 1. september 2007.
 
D. 22. august afholdtes bestyrelsesmøde. Vi startede ved møllen, hvor vi mødtes med Carl Jensen fra Bonus (Siemens) for at få en foreløbig og uformel drøftelse af mulighederne for at rejse en mølle mere.
På dagsordenen var desuden aftale om udbetaling direkte fra kassereren til interessenterne via netbank. Dette indgår i en aftale om en væsentlig højere forrentning af vort indestående i Sparekassen Fåborg. Det skal dog understreges, at a´contoudbetalingen i september foretages af sparekassen.
Det har vindmæssigt  været et meget fint 1. halvår, så skønt afregningsprisen siden februar er gået ned fra 60 øre/kwt til 43 øre/kwt udbetales der alligevel 375 kr pr. andel a.conto.
A´conto overskuddet udbetales medio september
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen  

Referat fra Interessentskabsmødet 14. marts 2007.

Antal fremmødte: 36

Pkt. 1 Otto Malmmose blev valgt som dirigent.

Pkt. 2. Formandens beretning. Opsummering af denne kan læses i indkaldelsen til generalforsamlingen. Formandens beretning blev godkendt. Regnskab og    budget: Kassereren gennemgik regnskabet, som godkendtes. Fra forsamlingen efterlystes et simpelt regnskabsmateriale som supplement til revisionens    regnskab. Et sådant vil blive medsendt næste år. Regnskabet blev godkendt med en slutbetaling for 2006 på 205 kr. pr andel. Således at den samlede udbetaling for 2006 blev 555 kr/ andel. Budget 2007 blev fremlagt og godkendt med en forventet udbetaling på 420 kr. pr andel. Grunden til den forventede lavere udbetaling er, at afregningsprisen er nedsat fra 60 øre/kwt til 43 øre pr. kwt.
 
Pkt. 3. Bestyrelsesgodtgørelse godkendt med uændret beløb. 

Pkt. 4. Niels Nielsen, Niels Ryssel og Leif Andresen blev genvalgt. Otto Kromann og Kjeld Mogensen blev genvalgt som suppleanter. 

Pkt. 5  Ernest og Young blev genvalgt som revisorer. 

Pkt. 6. Evt.  Salg af strøm på det frie marked blev diskuteret. Bestyrelsen opfordres til at sikre sig den bedste afregning. Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at opstille en mølle mere på Tronebjerg. 

Dirigentens underskrift: Otto Malmmose 

Efter mødet har bestyrelsen konstitueret sig med Leif Andresen som formand, Ib Christiansen som kasserer og Jørgen Overgaard som sekretær. Bent Højsgaard er EDB ansvarlig.


1. februar 2007

Produktionen for januar blev på 686.126kWh og dermed 115.679kWh bedre, end den gamle rekord fra januar 2005 på 570.447kWh.


26. januar 2007 Ny rekord!

2007 er startet helt forrygende. De første 2/3 af måneden har været med næsten konstant maksimal produktion. Et lille regnestykke fortæller os, at vi med maksimal produktion i 31dage (hvad der selvfølgelig er utænkeligt) ville kunne nå op på 1300kWh x 24 x 31 = 967.000kWh. Den gamle rekord fra januar 2005 lyder på 570.447kWh. Fredag d. 26. januar 2007 kl. 17.40 passerede måleren 570.447kWh og vi venter nu bare at se, hvor stor den nye rekord bliver. 


2006 blev et mærkeligt vindår.

Allerede fra starten af året så det skidt ud, og det blev stort set værre og værre for efter august at nå det hidtil dårligste resultat med et efterslæb på ganske tæt ved 400.000kWh. Selv efter oktober var der stadig et efterslæb på næsten 312.000kWh, og ingen troede på, at det kunne nå at blive bedre. Men det skulle vise sig, at slutningen på 2006 kom til at adskille sig grundigt fra årets øvrige måneder, november og december nåede begge op på godt 530.000kWh og vi endte med at notere et overskud på på 67.278kWh - helt utroligt.
Det nye år startede heldigvis hvor det gamle slap - 1. januar producerede møllen over 31.000kWh

 

Interessentskabsmøde 2007.

Der afholdes interessentskabsmøde 14. marts kl. 19.00 i Torø Huse Forsamlingshus.


Referat fra Interessentskabsmødet 30.marts 2006 i Torø Huse forsamlingshus. 

Antal fremmødte: 27.
Dagsorden:  

1.      Valg af dirigent. Otto Malmmose blev valgt.

 2.   Beretning og regnskab. Formandens beretning: Der har i årets løb ikke været særlige problemer           med møllen og kun mindre fejl og korte stop. I 2005 har vi haft en pæn produktion, og året sluttede med et overskud på 220ooo kwt. Udbetalingen blev lidt mindre end sidste år, og desuden er der problemer med at vide, hvor meget vi kan udbetale i december, da vi ikke kender det endelige resultat for året. For ikke at komme i denne situation igen , har bestyrelsen besluttet, at a´conto udbetalingen rykkes til september, og årets afregning udbetales umiddelbart efter interessentskabsmødet i marts, jvf vedtægterne.
Under beretningen var der debat om udbetaling og renter af de enkeltes indestående i Sparekassen Fåborg. Bestyrelsen tog synspunkterne til efterretning. Beretningen blev godkendt.
Regnskabet: Regnskabet blev fremlagt og gennemgået. Det blev debatteret, og der var forslag til bestyrelsen om at overveje at lade være med at nedskrive møllens værdi. –
Regnskabet blev godkendt.  Budget 2006 blev fremlagt og godkendt. 

3.      Bestyrelsesgodtgørelse: Uændret. 

4.      Forslag: Ingen. 

5.      Valg til bestyrelsen: Finn Oscar, Jørgen Overgård, Bent Højsgård og Ib Christiansen blev genvalgt
    Otto Kromann og Keld Mogensen blev genvalgt som suppleanter. 

6.      Ernest og Young blev valgt som revisor. 

7.      Eventuelt. Intet. 

Referent: Jørgen Overgaard

 

30. november 2005

På bestyrelsesmødet 30/11 2005 blev det besluttet at udbetale 270kr/andel for det andet halvår 2005.
Næste interessentskabsmøde finder sted 30. marts 2006 kl. 19 i Torø Huse Forsamlingshus.

11. juni 2005

På bestyrelsesmødet 6/6 2005 blev det besluttet at udbetale 300kr/andel for det første halvår 2005. Udbetalingen vil finde sted ultimo juni.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Leif Andresen som formand, Ib Christiansen som kasserer, Jørgen Overgård som sekretær og Bent Højsgaard som webmaster.

Referat fra Interessentskabsmødet 30. marts 2005:
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent: Otto Malmmose blev valgt.
 
2. Beretning: Niles Ryssel fremlagde p.g.a. formandens fravær beretningen. Niels omtalte produktionstallene for 2003 0g 2004. Driften har været tilfredsstillende.
I december 2004 har der været 2 års garantieftersyn, som resulterede i en rapport. Konklusionen på rapporten er, at møllen i det alt væsentligste er OK. -
Vi har herefter overtaget vindmøllen og accepteret en servicekontrakt med Siemens (Bonus) med døgnovervågning til 67.000 kr om året.
Der er endvidere indkøbt et automatisk smøresystem til ca 5000 kr.
Niels Ryssel omtalte dernæst skatteforhold og internetsiden
(hjemmesiden for Tronebjerg møllen- www tronebjerg. dk)
Der var lidt debat om Siemens overtagelse af Bonus.
Beretningen blev godkendt.
Kassereren, Ib Christiansen gennemgik regnskabet for 2004, som sammen med budget for 2005 blev godkendt.
 
3. Bestyrelsesgodtgørelse: Uændret.
 
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer: Ingen
 
5. Valg: Niels Nielsen, Niels Ryssel og Leif Andresen blev genvalgt.   Otto Kromann og Keld Mogensen genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.
 
6. Valg af revisor: Ernst og Young blev genvalgt.
 
7. Evt. Bestyrelsen foreslog en dag ved møllen, hvor interessenterne kan besigtige møllen. 

1. februar 2005

Januar 2005 blev en rekordmåned for Tronebjergmøllen. Ikke alene blev januar den måned til dato, hvor der er blevet produceret mest nemlig 570.447kWh, men også den måned, hvor der har været den største overproduktion (156.757kWh). Det er for øvrigt også første gang, at møllen har opfyldt målet for januar - det er jo rart at starte over stregen!


1. januar 2005

2004 blev et rigtig godt vindår for Tronebjergmøllen, hele 10% større produktion end forventet, blev det til. December gjorde det ikke dårligere, med en ekstraproduktion på 46.646kWh.


11. december 2004

Bestyrelsen har på sit decembermøde besluttet at udbetale 335kr. pr. andel for andet halvår af 2004. Det er ligeledes besluttet at afholde generalforsamling i Thorøhuse forsamlingshus d. 30. marts kl. 19.
Bestyrelsen ønsker alle interessenter en god jul og et godt vindår 2005. 


2. juni 2004

Jeg beklager, at juniproduktionen først kan ses i dag (skyldes ferie). Så lykkedes det for første gang i møllens historie at "komme over linjen", det vil sige, at møllen har produceret mere end det forventede på dette tidspunkt af året. Vi har taget tilløb de sidste 3-4 måneder, men det var helt klart juni, med en ekstra produktion på hele 114.309kWh, der gjorde udslaget.


1. januar 2004

Så er det første hele kalenderår med elproduktion fra Tronebjergmøllen gået. Produktionen i december blev den bedste til dato med hele 443.601kWh svarende til 127% i forhold til det forventede for december. Denne ekstra produktion i december gør, at vi ender med at have produceret 96% i forhold til det forventede for et normalår.


21. december 2003

Nyt fra bestyrelsen.
Bestyrelsen for Tronebjerg vindmøllelaug holdt bestyrelsesmøde mandag d. 8. december lige et år efter, at vores mølle blev sat i drift. På mødet blev det vedtaget at udbetale 270 kr pr andel ved anden udbetaling i år;
beløbet er sat til udbetaling. På trods af at det har været et meget dårligt vindår, hvor energiindholdet i vinden kun har været ca. 82% af et normalt vindår, har vores mølle produceret ca 90% af den mængde strøm, den var vurderet til. Altså med de svage vinde alligevel bedre end forventet. Samtidig blev det besluttet, at generalforsamlingen 2004 afholdes d. 19. marts. Der udsendes skriftlig invitation til alle interessenter i løbet af den sidste uge i februar. Det udsendte materiale vil udover regnskab og budget også indeholde oplysninger til brug for selvangivelsen. Opmærksomheden henledes på, at der er interessenter, der har ønsket at overdrage nogle af deres andele til familie eller andre som endnu ikke har fået en  aftale i orden med pengeinstituttet, hvor der er optaget lån. For at have skattemæssig virkning skal disse papirer være i orden før nytår. Bestyrelsen ønsker alle interessenter en god jul og et godt vindår 2004 


20. marts 2003

En del personer har bemærket, at møllen stopper hver dag kl. 8.20, men starter igen efter ca.  5 min. Denne besynderlige hændelse har en forklaring: Vingerne på møllen kan drejes, så de opnår den optimale vinkel i forhold til vindstyrken. For at undgå, at vingerne "gror fast" i en bestemt position, smøres de hver dag kl. 8.20.